Artykuły

Na oficjalnym portalu www.mojeppk.pl pojawiło się już sporo ofert instytucji finansowych, które dotyczą zarządzania środkami uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Oficjalne oferty pochodzą od 14 podmiotów. Konkurencja jest duża, a zarządy firm będą miały co porównywać. Fakt, że ofert jest sporo, należy rozpatrywać pozytywnie, ale czy pracodawcy będą w stanie sami ocenić, która instytucja powinna prowadzić PPK w ich firmie?


Każdy podmiot zatrudniający jest zobowiązany, we właściwym i przewidzianym ustawą czasie utworzyć PPK. Powoduje to konieczność terminowego zawarcia odpowiednich umów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przepisy będą obejmowały podmioty zatrudniające etapowo w zależności od wielkości zatrudnienia. W pierwszej kolejności w obowiązek wejdą przedsiębiorstwa o największym zatrudnieniu. Mniejsi pracodawcy w niektórych przypadkach będą miały możliwość utworzenia PPK wcześniej, niż wynika to z ustawy. Jednak może się to okazać dość ryzykowne.


Kiedy Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku założenia PPK w swojej firmie?


Instytucje finansowe