Czym są
Pracownicze Plany Kapitałowe?

Dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która nałożyła obowiązek wdrożenia programów kapitałowych u każdego pracodawcy. Co powinieneś wiedzieć? Jaka jest lista obowiązków pracodawcy? Jakie obowiązki wykonać musi pracownik?

PPK jest systemem długoterminowego oszczędzania i jest dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Dzięki uczestnictwie w programie pracownicy, przy pomocy pracodawców i Państwa, będą mogli osiągnąć stabilność finansową na emeryturze.

Udział w PPK jest obligatoryjny dla pracodawców ale dobrowolny dla pracowników, chociaż zapisani zostaną do programu automatycznie. Jednakże osoby zatrudnione mogą złożyć rezygnację z uczestnictwa w każdej chwili.

Program niesie ze sobą mnóstwo obowiązków dla podmiotów zatrudniających, spełnieniem których będą zajmowały się zarządy, kadry i działy HR.

Kalkulator PPK


Jak działają PPK?

Zasady PPK w skrócie:
 • Pracodawca tworzy PPK w swojej firmie
 • PPK jest zarządzane przez wybraną instytucję finansową
 • Pracodawca zapisuje swoich pracownika do PPK
 • Każdy z pracowników w dowolnej chwili może zrezygnować z PPK
 • Pracodawca nalicza i przekazuje wpłaty na indywidualne konta pracowników w PPK
 • Pracownik może korzystać z oszczędzonych środków w PPK:
  • Po 60. roku życia
  • Przed 60. rokiem życia:
   • w dowolnym momencie lecz musi liczyć się z tym, że środki zostaną pomniejszone o potrącenia zapisane w ustawie
   • wskutek poważnego zachorowania – ustawa określa listę zachorowań
   • na zakup nieruchomości, w formie pożyczki z obowiązkiem zwrotu.

PPK dla pracodawcy krok po kroku

KROK 1

Przygotowanie firmy do wprowadzenia PPK.

Pracodawca, przed utworzeniem PPK w swojej firmie, powinien wyznaczyć osobę lub zespół odpowiedzialny za wprowadzenie PPK, który:

 • przygotuje harmonogram wdrożenia PPK
 • aktywnie wesprze planowanie budżetu na wpłaty do PPK
 • ustali reprezentację pracowników do wyboru oferty PPK
 • zaplanuje i umożliwi komunikację dotyczącą PPK w firmie
KROK 2

Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Do sprawnego uruchomienia PPK i wyboru odpowiedniej instytucji finansowej, należy wybrać sprawdzonego partnera, który zapewni rzetelne i aktwyne wsparcie podczas tworzenia programu w firmie, a także doradzi w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedni partner powinien:

 • zadbać o prezentację i analizę ofert wszystkich instytucji finansowych zarządzających PPK
 • zapoznać reprezentację pracowników z ofertami instytucji oferujących zarządzanie PPK
 • pomóc we wdrożeniu programu i ułatwić wywiązanie się pracodawcy z obowiązków nałożonych ustawą o PPK
 • przeprowadzić szkolenia z zakresu PPK wśród pracowników
 • posiadać doświadczenie na rynku emerytalnym i ubezpieczeń grupowych
KROK 3

Zawarcie umów o zarządzanie, a następnie umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

Gdy pracodawca dokona już wyboru instytucji finansowej przy wsparciu odpowiedniego partnera, powinien podpisać z nią dwie umowy: o zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Na tym etapie pracodawcy również potrzeba odpowiedniego wsparcia doświadczonego partnera, ponieważ ważne jest aby przeanalizować zapisy umów dotyczących PPK i zadbać o jak najlepsze warunki dla pracodawcy.

KROK 4

Rozliczenia i wpłacanie środków na rachunki PPK.

W obszarze wpłat pracodawcy dokonywanych na rachunki uczestników PPK pracodawcy powinni zastanowić się nad systemem dodatkowego wynagradzania wartościowych pracowników, ponieważ finansowanie wpłat dodatkowych na rachunki uczestników PPK może być traktowane jako kolejny benefit i umocnić relację z osobami zatrudnionymi lub na przykład przyczynić się do zmniejszenia rotacji wśród pracowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być jedynie kolejną formą obciążenia finansowego, uważamy jednak, że decydując się na współpracę z PKB przejmujesz kontrolę nad PPK. Do Twojej decyzji pozostają wszystkie obszary administracyjne związane z PPK i sposób ich wykonywania. Dzięki PKB zminimalizujesz formalności, ponieważ przeniesiesz wszystkie koszty wdrożenia, szkoleń i analiz na profesjonalnego dostawcę rozwiązań inwestycyjno-ubezpieczeniowych.

PKB oferuje Ci kompleksowe wsparcie w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych i udostępnia platformę zachowajkontrole.pl do sprawnej obsługi PPK w Twojej firmie. Chcemy żebyś w prosty i niezależny sposób mógł zarządzać PPK, jednocześnie umacniając wizerunek Twojej firmy w oczach pracowników.


Co powinieneś wiedzieć o PPK?
Kompendium wiedzy dla pracodawcy

Pracodawca + Pracownik + Państwo

 • PPK jest systemem obligatoryjnym dla pracodawców, ponieważ mają oni obowiązek umożliwienia swoim pracownikom uczestnictwa w PPK, poprzez zawarcie umowy z instytucją finansową w zakresie zarządzania oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Uczestnikami PPK będą pracownicy, którzy zostaną zapisani do programu automatycznie i będzie on dla nich dobrowolny ale w każdej chwili, na podstawie deklaracji złożonej u pracodawcy, będą mogli z uczestnictwa zrezygnować.
 • Państwo będzie wpłacać na indywidualne konto każdego uczestnika PPK jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Dodatkowo, co roku, koto uczestnika zostanie zasilone kwotą 240 zł za spełnienie określonych warunków. Co najważniejsze, wpłaty od państwa będę pochodziły z Funduszu Pracy.
Wpłaty do PPK Wpłata dodatkowa (obowiązkowa) Wpłata dodatkowa (dobrowolna) Maksymalna wpłata
Finansowane przez pracownika 2,0% wynagrodzenia brutto
dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – od 2 do 0,5% wynagrodzenia brutto
do 2,0% wynagrodzenia brutto 4,0% wynagrodzenia brutto
Finansowane przez pracodawcę* 1,5% wynagrodzenia brutto do 2,5% wynagrodzenia brutto 4,0% wynagrodzenia brutto
Łączna maksymalna wpłata pracownika i pracodawcy   8,0% wynagrodzenia brutto
Dopłaty od państwa wpłata powitalna – 250 zł
dopłata roczna – 240 zł
 
To warto wiedzieć!
 • Wpłaty dodatkowe, które sfinansujesz swoim pracownikom na rachunki PPK będą traktowane jako benefit pracowniczy i pozwolą Twojej firmie utrzymać oraz pozyskać wartościowych pracowników.
 • Składki nie będą stanowiły podstawy do naliczenia składek na ZUS, ponadto będziesz mógł ująć je w koszt obniżający dochód do opodatkowania.
 • Przelewy na rachunki uczestników PPK powinny być realizowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.
Ekspert Radzi


Jak długo może trwać rozliczenie wpłat dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych?

W rzeczywistości, do rozliczenia miesięcznych wpłat na PPK wystarczy kilka minut. Platforma zachowajkontrole.pl pozwala na generowanie list składkowych oraz naliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK, finansowanych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Aplikacja zweryfikuje ewentualne błędy na listach składowych!


HARMONOGRAM PPK

Obowiązki dotyczące programu PPK będą wchodziły w życie etapowo, ponieważ co 6 miesięcy włączane będą kolejne grupy pracodawców. Największe podmioty, zatrudniające powyżej 250 pracowników, będą musiały wdrożyć PPK już od 1 lipca 2019 roku.

Liczba zatrudnionych pracowników Podmioty zartrudniająca 250 osób Podmioty zatrudniające 50 osób Podmioty zatrudniające 20 osób Pozostałe podmioty
Termin stosowania przepisów od 01.07.2019 od 01.01.2020 od 01.07.2020 od 01.01.2021
Maksymalny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK do 25.10.2019 do 24.04.2020 do 27.10.2020 do 23.04.2021
Maksymalny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK do 12.11.2019 do 11.05.2020 do 10.11.2020 do 10.05.2021

Uprawionymi do uczestnictwa w PPK będą pracownicy w przedziale wiekowym:

 • 18-54 lata, najpóźniej 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia – grupa z tego przedziału wiekowego zostanie zapisana do programu automatycznie.
 • 55-69 lat – osoby zatrudnione z tego przedziału nie zostaną wpisane automatycznie ale mogą zapisać się do programu na indywidualny wniosek złożony u pracodawcy.

Pracownicy powyżej 70. roku życia nie będą mieli możliwości przystąpienia do PPK

To warto wiedzieć!

Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa, pod względem liczby zatrudnionych, spółka grupy.

Przygotowanie Twojej firmy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych to duże wyzwanie. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ obowiązków jest zbyt dużo. Oszczędź swój czas i rozpocznij wdrożenie PPK z aplikacją zachowajkontrole.pl

Dedykowane narzędzie Polskiej Kancelarii Brokerskiej pomoże Ci przebrnąć przez obowiązki w wyznaczonych terminach – szybko i bezbłędnie.


Obowiązki pracodawcy w PPK

Pierwszą czynnością, jaką podmiot zatrudniający musi zrobić, to umożliwienie pracownikom oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, poprzez podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Ale to nie koniec, ponieważ po zawarciu umowy pracodawca musi odpowiednio obsługiwać program PPK w swoje firmie.

Ustawa o PPK zobowiązuje podmiot zatrudniający do informowania pracowników o:

 • wyborze instytucji finansowej
 • wysokościach wpłat dodatkowych,
 • przysługującym prawie do odstąpienia z uczestnictwa w PPK i skutkach rezygnacji
 • możliwości zapisania się do programu PPK, na przykład pracowników z grupy wiekowej 55-69 lat
 • dokonaniu wypłaty transferowej (jeśli nowo zatrudniony pracownik był już uczestnikiem innego PPK u innego pracodawcy).
 • ponownym wpisie do PPK, w przypadku wcześniejszej rezygnacji pracownika z uczestnictwa, ponieważ ponowny wpis do PPK następuje co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 roku.

Podmiot zatrudniający pozostaje także w obowiązku do:

 • tworzenia i aktualizacji list uczestników PPK
 • obliczania wysokości wpłaty podstawowych i dodatkowych
 • administrowanie deklaracjami uczestników PPK

… i wiele więcej.

To warto wiedzieć!
 • Pracownicy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK będą zapisywani do programu ponownie, co 4 lata – automatycznie. Jednak po stronie podmiotów zatrudniających leży dopilnowanie terminów ponownego zapisu i informowanie pracowników o wznowieniu dokonywania wpłat.
 • Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jednak jeśli taka organizacja u niego nie działa, to powinien powołać reprezentację pracowników.
Ekspert Radzi


Działaj bezpiecznie i zgodnie ze standardami RODO. Stosowane przez nas rozwiązania uzyskały akredytację bezpieczeństwa ze strony Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce a standardy bezpieczeństwa opierają się na technologiach Microsoft.

Aplikacji zachowajkontrole.pl PKB pomoże Twojej firmie wywiązać się obowiązków w maksymalnie uproszczony sposób, ponieważ powtarzalne zadania wykonasz jednym kliknięciem. Eliminuj błędy i wpieraj się dedykowanym narzędziem do zarządzania PPK. Przygotuj się na wysoką jakość bez wysiłku. Co więcej, aplikacja zachowajkontrole.pl zintegruje się z plikami z systemów kadrowo-płacowych, wygeneruje listy składkowe i raporty oraz powiadomi o ważnych terminach. A co najważniejsze, elektronicznie dostarczysz pracownikom deklaracje do podpisu. Następnie jednym kliknięciem prześlesz dokumentację do instytucji finansowej.

Innymi słowy zachowasz kontrolę.


Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów o PPK?

Grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego:

 • Nakłanianie uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Grzywna w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł:

 • Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w terminie
 • Niedostarczenie wymaganych ustawą danych i informacji lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

Ponadto grzywna w wysokości do 1 000 000 zł lub 3 lata pozbawienia wolności:

 • Niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie
 • Oferowanie dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Wypłacanie wynagrodzenia podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej albo podmiotu nią zarządzającego za nakłanianie jakiegokolwiek pracodawcy, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK
To warto wiedzieć!

Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK przysługuje:

 • Podmiotom zatrudniającym, które utworzyły w swoim zakładzie pracy Pracowniczy Program Emerytalna (PPE) i odprowadzają składki podstawowe do PPK w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Jednak warunkiem zwolnienia z PPK jest uczestnictwo 25% pracowników w programie PPE.
 • Mikroprzedsiębiorcom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłaty do PPK
 • Osobom fizycznym, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną i jest to zatrudnienie w zakresie niezwiązanym z działalnością tej osoby.

Kiedy można zawiesić dokonywanie wpłat do PPK?

Obowiązek wpłat podstawowych do PPK przez pracodawcę i pracownika ulega wstrzymaniu, gdy:

 • Następuje okres przestoju ekonomicznego, o którym mowa w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (art. 2 Pkt 1) oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.
 • W przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • W okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i/lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braków środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, art. 23)

Co najważniejsze, w wyżej opisanych przypadkach, uczestnik PPK (pracownik) może zadeklarować pracodawcy finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i dodatkowej.

Ekspert Radzi

Niewątpliwie PPK jest dodatkowym ciężarem formalnym, jednak nie musi być przykrym obowiązkiem. Chcesz uchronić się przed sankcjami? Wykorzystaj platformę zachowajkontrole.pl do wywiązania się z obowiązków związanych z PPK i ogranicz ryzyko.
Aplikacja PKB zadba o detale, przypomni Ci o terminie każdej wpłaty, o wszelkich obowiązkach informacyjnych, a także o załączeniu odpowiedniej deklaracji.Uczyń prowadzenie PPK łatwym i przyjemnym!Bardzo ważnym i priorytetowym elementem jest odpowiedni wybór oferty instytucji finansowej PPK, bowiem od jej pozycji na rynku i strategii inwestycyjnej w dużej mierze zależy powodzenie programu w Twojej firmie.

Instytucje finansowe PPK

W pierwszej kolejności podmiot zatrudniający będzie musiał zawrzeć umowę o zarządzaniu PPK z wybraną instytucją finansową. Przede wszystkich wybór powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników.

Środki wpłacane na rachunki uczestników PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty i zarządzane przez następujące podmioty wpisane do ewidencji PPK:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE)
 • Zakłady ubezpieczeń (ZU)

Lista planowanych instytucji w PPK

PKB współpracuje ze wszystkimi instytucjami finansowymi, które będą oferowały Pracownicze Plany Kapitałowe. Specjaliści z PKB zidentyfikują potrzeby Twojej firmy w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych i wynegocjują dla Ciebie najkorzystniejsze warunki umowy. Oferujemy wybór oferty instytucji finansowej PPK spośród ok. 20 podmiotów zarządzających:

 • AXA TFI
 • Esaliens TFI
 • Santander TFI
 • AEGON PTE
 • PZU TFI
 • Nationale-Nederlanden PTE
 • NN Investment Parnter TFI
 • TUnŻ Compensa
 • PKO TFI
 • PEKAO TFI
 • Allianz TFI
 • Pocztylion Arka TFI
 • Skarbiec TFI
 • Union Investment TFI
 • Millennium TFI
 • AVIVA Investors Poland TFI

Opłaty

Instytucja finansowa, która na podstawie zawartej z zakładem pracy umowy, będzie zarządzała środkami wpłacanymi na rachunki PPK, będzie mogła pobierać opłaty. Ustawa jasno określa maksymalną wysokość oraz charakter tych opłat.

 • Opłata za zarządzanie, która nie będzie mogła być wyższa niż 0,5% wartości aktywów fundusz w skali roku.
 • Wynagrodzenie za wypracowane zyski (tzw. success fee) wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów funduszu w skali.
To warto wiedzieć!
 • Przy wyborze instytucji finansowej należy zwrócić uwagę na warunki zarządzania zgromadzonymi środkami, a co najważniejsze na efektywność i doświadczenie instytucji finansowej na rynku.
 • Podmiot zatrudniający będzie miał możliwość zmiany instytucji finansowej
Ekspert Radzi
Dowiedz się jak wybrać najlepsze PPK dla Twojej firmy.

PKB przygotuje prezentację ofert wszystkich instytucji finansowych na rynku i przedstawi analizę PPK zakładowej organizacji związkowej lub reprezentacji pracowników. Gwarantujemy rzetelne porównanie ofert. Dzięki temu wybór instytucji finansowej PPK będzie znacznie łatwiejszy i uwiarygodni wybór przed reprezentacją pracowników. Przede wszystkim wspólnie wdrożymy dedykowany dla Twojej firmy program.

Jako podmiot zatrudniający, będziesz zobowiązany/a do informowania instytucji finansowej o wszelkich zmianach w Twojej firmie. Innymi słowy odpowiedzialny/a będziesz za przekazywanie informacji o uczestnikach, rezygnacjach i o zmianach dotyczących Twojego przedsiębiorstwa.
Dzięki aplikacji zachowajkontrole.pl zachowasz płynność przepływu informacji na linii

pracownik – pracodawca – instytucja finansowa

Ponadto nie ograniczasz się do jednej instytucji. Platforma zachowajkontrole.pl jest kompatybilna ze wszystkimi, które oferują Pracownicze Plany Kapitałowe. Co więcej, zyskujesz pełną elastyczność przy zmianie instytucji finansowej- nie martwi Cię przenoszenie bazy danych czy utrata historii transakcji. Z nami wybór instytucji finansowej PPK i wdrożenie jest banalnie proste.

Pozostań niezależny i zachowaj kontrolę!


Dodatkowe korzyści dla pracodawcy

Odpowiedzialne prowadzenie PPK pozwala na wzmocnienie relacji z pracownikami.

Dzięki odpowiedniej polityce w prowadzeniu PPK i przy wsparciu dedykowanej platformy zachowajkontrole.pl, wzmocnisz wizerunek swojej firmy w oczach osób zatrudnionych oraz łatwiej pozyskasz nowych pracowników.

Z aplikacji korzystać mogą pracownicy, na przykład przy użyciu smartfon-a, tabletu, czy komputera. Zakres funkcjonalności jakie chcesz dostarczyć dla pracowników możesz rozszerzyć także poza zagadnienia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Narzędzie daje pracownikom w ramach funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych możliwość monitorowania rachunków oraz wysyłanie elektronicznych dokumentów do pracodawcy.

 • Monitorowanie rachunku PPK – dostęp do swoich środków i ich alokacji
 • Kalkulator oszczędności PPKmożliwość wyliczenia szacunkowych oszczędności na podstawie wpłacanych składek
 • Wzory deklaracji i wniosków – deklaracje do wypełnienia i wysłania online
 • Możliwość komunikacji z działem HR – narzędzie do komunikacji w sprawach PPK
 • Personalizacjaaplikacja dedykowana dla Twojej firmy, w której dobierzesz szatę graficzną, logo i zakres funkcjonalności oraz uprawnień. Możesz używać aplikacji jako dodatkowego kanału komunikacyjnego, na przykład z zakresu benefitów dla pracowników.
 • E-learning – dostęp do materiałów szkoleniowych ukierunkowanych na budowanie wartości pracodawcy przez uwidocznienie rozwiązań i korzyści jakie pracownik uzyskuje.
 • Benefity – korzystanie ze wspólnej platformy do zarządzania pakietami lojalnościowymi i ubezpieczeniami grupowymi. Dodatkowo otrzymasz możliwość dodania i konfigurowania wcześniej już wdrożonego programu ubezpieczeniowego.

PPK z PKB

Oprócz platformy do zarządzania PPK, możesz liczyć na:

Doradztwo prawne i ubezpieczeniowe

 • Specjaliści z PKB przeanalizują oferty ze wszystkich instytucji finansowych i wynegocjują dla Ciebie najkorzystniejsze, indywidualne warunki umów PPK. Posiadamy możliwości, kompetencje i relacje pozwalające na wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Wdrożenie

 • Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces wdrożenia programu i pomożemy w wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o PPK – poprzez wybór instytucji finansowej PPK do wpłaty pierwszej składki na rachunki PPK. Co najważniejsze, otrzymasz merytoryczne wsparcie od najbardziej dynamicznego brokera, wyróżnionego jako Idealny Pracodawca Branży, Broker Aktywny Społecznie, oraz z certyfikatem Jakości Zarządzania Ryzykiem

Szkolenia

 • Szkolenia pracowników – szkolenia ukierunkowane na budowanie wartości pracodawcy przez uwidocznienie korzyści, jakie uzyskuje pracownik. Jeśli zakres wdrożenia obejmować będzie aplikację, to podczas szkolenia pracownicy mogą również zapoznać się z korzyściami i swobodą używania aplikacji do administrowania i zarządzania PPK.
 • Szkolenia dla zarządu, kadr i HRu. Nie przekazujemy suchej wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pokazujemy jak zespoły kadrowe i HR-owe mogą wykorzystać PPK do zwiększenia satysfakcji pracowników.
 • Materiały informacyjne – dostarczymy pracownikom kompendium wiedzy, które przybliży im korzyści wynikające z oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 

Zyskaj więcej z PKB!

Instytucje finansowe