Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołuje konieczność wprowadzenia przez rząd zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. W związku z tym z dniem 31 marca 2020 r. zmianie uległa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiany wprowadzają przesunięcie terminów na utworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób. Dla podmiotów przystępujących do PPK w II etapie programu, będą obowiązywać terminy takie same, jak pracodawców z III etapu. Zmiana ma na celu ochronę miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw oraz pracowników.

W poprzednim brzmieniu ustawy o PPK, ostateczny termin zawarcia umów o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (stan na dzień 30 czerwca 2019 r.) przypadał na 24 kwietnia 2020 r. Natomiast 11 maja 2020 r. był ostatecznym terminem na zawarcie umów o prowadzenie PPK. Wprowadzona przez rząd zmiana, w odniesieniu do pracodawców z II etapu PPK, konstytuuje wydłużenie maksymalnych terminów na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie. Obecnie umowy o zarządzanie PPK należy zawrzeć w terminie do 27 października 2020 r. Z kolei pracodawca jest zobligowany do podpisania umowy o prowadzenie PPK do10 listopada 2020 r.

 

 Dla pracodawców, którzy jeszcze nie wdrożyli PPK zmiany te powodują:

  • wydłużenie czasu na wybór instytucji finansowej, w tym na zawarcie porozumienia w zakresie wyboru instytucji z reprezentacją pracowników lub organizacjami związkowymi,
  • wydłużenie czasu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
  • wydłużenie czasu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK,
  • przesunięcie pierwszych wpłat do PPK,
  • dla przedsiębiorstw, które podpisały już umowę o zarządzanie powstaje możliwość wydłużenia terminu na zawarcie umowy o prowadzenie do w/w nowej daty, tj. 10 listopada 2020 r.

Przesunięcie terminów nie skutkuje zmianami w zakresie PPK dla przedsiębiorców z II etapu, którzy już wdrożyli PPK. Dla tych firm nie ulegają zmianie także terminy płatności składek.
Zmiany nie wpływają także na terminy wdrożenia PPK w III etapie tzn. dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 20 osób (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.).

 

Instytucje finansowe