Kalkulator PPK dla pracownika

Kalkulator oszczędności w przypadku oszczędzania
do 60. roku życia

Wynagrodzenie brutto:

Wiek przystąpienia:

Wiek zakończenia oszczędzania:

Planowana roczna stopa zwrotu:

Łączna wpłata podstawowa i dodatkowa pracownika:

Łączna wpłata podstawowa i dodatkowa pracodawcy:


Przelicz

Zgromadzone oszczędności: 0

Zysk z kapitału uczestnika: 0

Realny zwrot inwestycji: 0

Łączna wpłata kapitału: 0

Pomniejszenie wynagrodzenia netto o: 0

Wypłata 25% środków po 60 roku życia: 0

Wypłata miesięczna (75% środków w 120 ratach) po 60 roku życia: 0

Wpłaty pracownika: 0

Wpłaty pracodawcy: 0

Wpłaty z Funduszu Pracy: 0

Kalkulator oszczędności w przypadku zakończenia oszczędzania
przed 60. rokiem życia

Wynagrodzenie brutto:

Wiek przystąpienia:

Wiek zakończenia oszczędzania (max. 59 rok życia):

Łączna wpłata podstawowa i dodatkowa pracownika:

Łączna wpłata podstawowa i dodatkowa pracodawcy:


Przelicz

Zgromadzone oszczędności: 0

Pomniejszenie wynagrodzenia netto o: 0

Wypłata 100% środków przed 60 rokiem życia: 0

Wpłaty pracownika: 0

Wpłaty pracodawcy: 0

Wpłaty z Funduszu Pracy: 0

Przedstawione kalkulacje nie stanowią gwarancji osiągnięcia prezentowanych wyników. Kalkulator PPK przedstawia wyłącznie symulacje, a faktycznie osiągnięty wynik uzależniony jest m.in. od rzeczywistego okresu dokonywania wpłat na PPK i ich wysokości, od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia, od wysokości pobranych opłat i należnych podatków. Przedstawiona kalkulacja nie uwzględnia inflacji oraz zmienności wysokości wynagrodzenia w czasie. PKB sp. z o.o. nie gwarantuje osiągnięcia wyników wskazanych w kalkulatorze, nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora, ani za jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z tego kalkulatora.

* Wynagrodzenie całkowite brutto
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

** Składki odprowadzane przez pracodawcę
Miesięczna składka podstawowa odprowadzana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto.
Pracodawca może podnieść odprowadzane składki nawet o 2,5% wynagrodzenia brutto.

*** Składki odprowadzane przez pracownika
Miesięczna składka podstawowa (obowiązkowa) odprowadzana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto.
Pracownik, którego miesięczne wynagrodzenie (suma wynagrodzeń z różnych źródeł) będzie równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia w danym roku może dokonywać wpłaty podstawowej niższej niż 2%, lecz nie mniejszej niż 0,5%.
Każdy pracownik może odłożyć dobrowolnie, dodatkowo maksymalnie 2% swojego wynagrodzenia.

Instytucje finansowe