Kiedy Pracodawca będzie zwolniony z obowiązku założenia PPK w swojej firmie?

Pracodawca jest zwolniony z obowiązku utworzenia PPK w kilku przypadkach, które wskazuje Ustawa o PPK. Należą do nich sytuacje gdy:

  • jest mikroprzedsiębiorcą, a wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK, `
  • jeśli w dniu, kiedy ustawa o PPK ma do niego zastosowanie prowadzi pracowniczy program emerytalny (PPE) i nalicza oraz odprowadza podstawowe składki do programu w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika dla co najmniej 25% osób zatrudnionych.
  • jest podmiotem zatrudniającym będącym osobą fizyczną, który zatrudnia osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą (np. osoba prowadząca agencję reklamową zatrudnia ogrodnika),

Dodatkowo warto pamiętać, że po utworzeniu PPK, pracodawca, który utworzył pracowniczy program emerytalny (PPE) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia może w porozumieniu z reprezentacją pracowniczą nie finansować wpłat do PPK za osoby, które przystąpiły do PPE.

Czy obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy firm, w których wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z dokonywania wpłat przed upływem ostatecznego terminu na podpisanie umowy?

Każdy pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nawet w sytuacji, kiedy wszyscy pracownicy złożyli wcześniej rezygnację z uczestniczenia w programie. Zgodnie z ustawą o PPK, wyjątkiem od tej zasady są mikroprzedsiębiorcy.

3. Kiedy najwcześniej/najpóźniej powinny zostać uiszczone wpłaty do PPK w przypadku podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób, których ustawa o PPK obowiązuje od 1 lipca 2019 roku?

  • Termin najwcześniejszej wpłaty do PPK - sierpień 2019 roku

Termin pierwszej wpłaty zależy od daty wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia. Jeśli pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK w lipcu 2019 roku, a następie (w tym samym miesiącu), wypłaci wynagrodzenie, należy odprowadzić wpłatę na indywidualny rachunek pracownika w terminie od 1 do 15 sierpnia 2019 roku.
Natomiast gdy po zawarciu umowy o prowadzenie PPK wynagrodzenie zostanie wypłacone w sierpniu 2019 roku, termin dokonania wpłat do PPK przypada na kolejny miesiąc, czyli od 1 do 15 września.

  • Termin najpóźniejszej wpłaty do PPK - grudzień 2019/styczeń 2020 roku

Jeśli pracodawca zawrze umowę o prowadzenie PPK na rzecz i w imieniu pracowników na ostatnią chwilę, czyli w listopadzie 2019 r., a następnie w tym samym miesiącu, wypłaci wynagrodzenie, to wpłatę na rachunek uczestnika PPK  1 a 15 grudnia 2019 roku.
Jeśli pierwsze wynagrodzenie po ostatecznym terminie zawarcia umowy o prowadzenie PPK zostanie wypłacone w grudniu 2019 roku, to termin wpłaty na rachunek uczestnika PPK przypada na kolejny miesiąc, czyli od 1 do 15 stycznia 2020.

Instytucje finansowe