PPK dla pracownika

Przewodnik po PPK dla pracownika

Kogo obejmie program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

 

PPK to dobrowolny i prywatny program oszczędzania na cele emerytalne. Program skierowany jest do pracowników, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Pracownicy, których dotyczy projekt Pracowniczych Planów Kapitałowych, w rozumieniu ustawy to:

 • zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
 • osoby fizyczne, wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych.

Dla osób zatrudnionych w wieku od 18 do 54 roku życia, zapis do programu jest automatyczny lecz wciąż pozostaje dobrowolny – pracownik może z niego zrezygnować, jeśli złoży pracodawcy deklarację rezygnacji z uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pracownicy w wieku od 55 Do 69 roku życia nie zostaną wpisani do programu automatycznie. Jednakże będą mogli przystąpić do PPK w dowolnej chwili, gdy złożą u pracodawcy stosowną deklarację.

 

Start programu PPK

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązuje podmioty, zatrudniające co najmniej jedną osobę, do utworzenia PPK dla swoich pracowników. Start programu nastąpi 1 lipca 2019 roku. W okresie 2 lat, począwszy od największych zakładów pracy, aż do najmniejszych, wszystkie podmioty zatrudniające będą wchodziły w ramy projektu PPK.

Zatem to kiedy pracownicy będą mogli rozpocząć oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zależy od wielkości przedsiębiorstwa, w jakim pracują.

 

Terminy przystąpienia pracodawców do PPK:

 1. W pierwszej kolejności do programu zostaną włączone przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Start programu w tych firmach nastąpi 1 lipca 2019.
 2. Kolejną grupą przedsiębiorców będą Ci, którzy zatrudniają co najmniej 50 osób – start od 1 stycznia 2020 roku.
 3. Firmy zatrudniające co najmniej 20 osób zostaną dołączone do programu od 1 lipca 2020 roku
 4. Ostatnią grupą, w których zostanie uruchomiony program PPK, są małe firmy zatrudniające mniej niż 20 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych. Start programu w tych podmiotach przypada na dzień 1 stycznia 2021 roku.

 

Formalności

Wszystkie formalności są po stronie pracodawcy. Jego obowiązkiem będzie wybór oraz podpisanie umowy z instytucją finansową za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla automatycznie zapisanych do programu pracowników, którzy przepracowali u niego ponad 3 miesiące.

Na indywidualne rachunki uczestników PPK pracodawca będzie raz w miesiącu przekazywał wpłaty. Dodatkowo zakład pracy będzie zobowiązany do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Każdy pracownik ma prawdo do złożenia pracodawcy deklaracji o odstąpieniu od uczestnictwa w PPK. Jednakże, co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023, osoba zatrudniona ponownie zostaje wpisana do programu. W związku z tym pracodawca pozostaje w obowiązku poinformowania pracownika o dacie wznowienia wpłat na rachunek PPK. Jeżeli pracownik nadal nie jest zainteresowany oszczędzaniem w ramach PPK, może ponownie złożyć do pracodawcy deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w programie.

 

System wpłat

 

Pracodawca + Pracownik + Państwo

 

Jak oszczędzanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych wpłynie na wynagrodzenie?

Zakładając, że zarobki danego pracownika wynoszą 5000 zł brutto, czyli 3550 zł „na rękę”. Różnica jest pobierana z wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Po przystąpieniu do oszczędzania w ramach programu PPK, z pensji pracownika pobierane będzie dodatkowe 2% wynagrodzenia brutto (pod warunkiem, że pracownik zdecyduje przekazywać na indywidualny rachunek PPK tylko wpłaty podstawowe). Pracownicza wpłata podstawowa, jaka będzie odprowadzana do PPK to 100 zł.

Dodatkowo osoba zatrudniona zapłaci podatek dochodowy od wpłat dokonywanych przez swojego pracodawcę. Jeśli pracodawca wpłaca do PPK obowiązkowe 1,5% z wynagrodzenia brutto (75 zł) – podatek od jego wpłat wyniesie 14 zł. Zatem wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownik to 3436 zł.

 

Przy zarobkach w wysokości 5 000 zł brutto, na rachunek indywidualny pracownika, będzie wpływało 175 zł miesięcznie. Jest to suma wpłat pracownika i pracodawcy.

Poza wpłatami własnymi i wpłatami od podmiotu zatrudniającego, pracownicy mogą liczyć na dopłaty z Państwa w postaci jednorazowej wpłaty powitalnej – 250 zł oraz rocznej dopłaty – 240 zł. Wpłaty od Państwa nie będą stanowiły dochodu, wobec tego nie będzie obciążona podatkiem dochodowym.

 

Co się będzie działo z wpłaconymi środkami w PPK?

Indywidualne rachunki PPK będą prowadzone przez instytucję finansową, z którą zakład pracy podpiszę umowę.

Środki gromadzone na rachunku uczestnika będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty, często nazywane także funduszami cyklu życia. Oznacza to, że inwestycje będą dostosowane do wieku danego pracownika. Uwzględniając wiek uczestnika PPK środki lokowane będą po części w instrumenty udziałowe (część udziałowa, np. akcje) i w instrumenty dłużne (część dłużna, np. obligacje). Im bliżej 60 roku życia pracownika, tym więcej środków będzie lokowanych w instrumenty dłużne, które cechują się mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.

Instytucja finansowa, która będzie zarządzała rachunkami PPK, będzie pobierała opłaty, takie jak:

 • Opłata za zarządzanie, która nie będzie mogła być wyższa niż 0,5% wartości aktywów fundusz w skali roku.
 • Wynagrodzenie za wypracowane zyski w wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów funduszu w skali roku.

 

Jakie informacje dotyczące PPK powinien otrzymać pracownik?

 

Na etapie tworzenia PPK pracownik powinien zostać poinformowany o swoich prawach i obowiązkach, a ponadto o:

 • obowiązkach i uprawnieniach pracodawcy
 • możliwości zmiany strategii inwestowania jego środków w funduszach
 • zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK w wersji elektronicznej

Gdy Pracownicze Plany Kapitałowe będą już funkcjonowały w przedsiębiorstwie, wtedy pracownik powinien otrzymywać informacje o:

 • dokonywanych wpłatach na jego rachunek PPK
 • wysokości oszczędności na rachunku PPK
 • warunkach wypłaty środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • wypłacie transferowej z rachunku PPK utworzonego u poprzedniego pracodawcy, jeśli nie złoży sprzeciwu (dotyczy pracowników nowozatrudnionych).

Wypłata oszczędności

 

Oszczędności w PPK będą prywatną własnością pracownika. Celem ich gromadzenia jest stabilność finansowa na emeryturze, po zakończeniu aktywności zawodowej pracownika. Uczestnik może oszczędzać pieniądze do 60. roku życia lub skorzystać z nich wcześniej.

 1. Po ukończeniu 60. roku życia pracownik może wypłacić zgromadzone na rachunku PPK oszczędności. Najkorzystniejszą opcją, rekomendowaną przez ustawodawcę, jest system, który nie wiąże się zapłatą podatku od zysków kapitałowych (wypracowanych przez instytucje finansowe), czyli:
  • 25% w postaci wypłaty jednorazowej, a 75% w co najmniej 120 ratach przez 10 lat

Drugim, mniej opłacalnym rozwiązaniem jest:

 • Wypłata zgromadzonych środków w jednej racie, co wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych (19%)

Oczywiście opodatkowaniu podlegają jedynie wypracowane przez instytucję finansową zyski, a nie całość zgromadzonych środków w ramach PPK.

 1. Środki zgromadzone na rachunku PPK można wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia. Oszczędności, które zostaną wypłacone pracownikowi, który złożył wniosek o wcześniejszą wypłatę będą pomniejszone o:
  • 30% wartości wpłat zakładu pracy, ponieważ wpłaty te byłby zwolnione ze składek na ZUS. Pobrane 30% zostanie przeniesione do ZUS na ubezpieczenie emerytalne.
  • Dopłaty od Państwa – warunkiem zachowania dopłat z budżetu Państwa jest uczestnictwo w programie do 60. roku życia.
  • Podatek od zysków kapitałowych (19%)

 

 1. Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych ma prawo do wypłaty środków przed 60. rokiem życia bez konsekwencji w sytuacji:
  • Poważnego zachorowania pracownika, współmałżonka lub dziecka – przysługuje wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu.
  • Pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu w banku na zakup nieruchomości. Możliwość wypłaty do 100% środków z obowiązkiem zwrotu w ratach (maksymalnie 15 lat). Opcja dostępna dla pracowników, którzy nie przekroczyli 45. roku życia.

 

 1. Wypłata transferowa

Zgromadzone środki można przenieść w formie wypłaty transferowej na:

  • Inny rachunek PPK (przy zmianie pracodawcy)
  • Terminową lokatę oszczędnościową (po ukończeniu 60. roku życia)
  • IKE, PPE małżonka lub osoby uprawnionej w przypadku śmierci uczestnika

 

Dziedziczenie środków z PPK.

Oszczędności zgromadzone na indywidualnym rachunku PPK każdego pracownika są jego własnością. Wobec tego stanowią część majątku, która podlega podziałowi w przypadku rozwodu oraz dziedziczeniu w przypadku śmierci uczestnika.

Podział środków w przypadku śmierci uczestnika:

  • Jeśli uczestnik pozostawał w związku małżeńskim połowę oszczędności instytucja finansowa przekaże na rachunek PPK, IKE lub PPE współmałżonka zmarłego uczestnika. Na wniosek współmałżonka instytucja finansowa zarządzająca rachunkiem może dokonać zwrotu w firmie pieniężnej.
  • Druga połowa zgromadzonych oszczędności zostanie przekazana osobom uprawnionym zgodnie z przepisami dotyczącymi dziedziczenia majątku lub osobom, które zostały uposażone przez uczestnika. W zależności od osób uposażonych forma wypłaty może być wytransferowana do PPK, IKE lub PPE tych osób lub w formie pieniężnej.

 

Oszczędności w PPK a rozwód

Środki zgromadzone przez uczestników podlegają podziałowi w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Ustawa przewiduje podział środków w wyniku podziału majątki w dwóch formach:

  • W formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka – jeśli takowy posiada.
  • w formie pieniężnej

 

 

Baza wiedzy PPK

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym programem długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych. Jednakże pracodawcy pozostają w obowiązku utworzenia programu PPK w swoim zakładzie pracy aby umożliwić pracownikom oszczędzanie. Wpłaty w na indywidualne rachunki PPK będą dokonywane przez pracodawców, pracowników oraz państwo. Oszczędności na rachunkach PPK będą prywatną własnością uczestników, które będą mogli wypłacić po osiągnięci 60 roku życia. 

 

Po co wprowadzono PPK?

Dzięki PPK pracownicy zyskają dodatkowe oszczędności do wykorzystania po ukończeniu 60. roku życia. Dla pracodawcy szczególne znaczenie może mieć także fakt, że inwestycje w fundusze będą wpływać i stymulować rynek kapitałowy i ogólny rozwój gospodarczy – co pozytywnie odbije się także na sytuację przedsiębiorstw w Polsce.

Kto odpowiada za wybór instytucji finansowej do zarządzania PPK?

Wyboru instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie PPK w przedsiębiorstwie, odpowiada pracodawca. Decyzję powinien podjąć w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub powołaną w tym celu reprezentacją pracownika.

Czy utworzenie PPK w przedsiębiorstwie jest obowiązkowe?

Wszyscy pracodawcy będą zobowiązani do utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w swoim zakładzie pracy. Pracownicy w wieku 18 – 54 lat zostaną zapisaniu do systemu automatycznie lecz z możliwością odstąpienia od udziału w PPK. Pracownicy w wieku 55 – 69 lat mogą zapisać się do programu składając u pracodawcy deklarację przystąpienia.

 

Kiedy należy wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pierwsze firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników, będą miały obowiązek utworzenia PPK od 1 lipca 2019 roku.

W kolejnych etapach do programu PPK przystąpią mniejsze podmioty:

 • przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników od 1 stycznia 2020 roku
 • przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 20 pracowników od 1 lipca 2020 roku
 • jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałe podmiot od 1 stycznia 2021 roku

 

Kto może zostać zwolniony z obowiązku tworzenia PPK?

Pracodawca, który otworzył w swoim zakładzie pracy Pracowniczy Program Emerytalna (PPE) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, może nie finansować wpłat podstawowych do PPK za osoby zatrudnione. Warunkiem zwolnienia z obowiązku tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest uczestnictwo 25% pracowników w programie PPE.

Ile będą wynosiły wpłaty do PPK?

Wpłaty do PPK dzielą się na podstawowe i dodatkowe. Podstawowa miesięczna wpłata pracownika wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, odliczonego od pensji netto, tzw. „na rękę”. Pracodawca będzie wpłacał podstawową składkę 1,5% wynagrodzenia brutto na pracowniczy rachunek PPK. Państwo dopłaci ze środków Funduszu Pracy kwotę powitalną w wysokości 250 zł, ponadto, dopłaci co roku 240 zł za uczestnictwo w programie.

Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zdeklarować wpłaty dodatkowe. Każdy z nich może wpłacać maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto.

Jaki koszt dodatkowy poniesie pracodawca w związku z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe?

Jeśli miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosi 5000 zł brutto, to przed wprowadzeniem PPK pracownik „kosztował” podmiot zatrudniający 5000 zł wynagrodzenia brutto + 1024 zł z tytułu ZUS. Zatem łączne koszty zatrudnienia to 6024 zł.

Po wprowadzeniu PPK pracodawca będzie obowiązkowo odprowadzał 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika, czyli 75 zł (5000 zł x 1,5%). Te dodatkowe 75 zł pracodawca będzie mógł ująć jako koszty, obniżające dochód do opodatkowania.

Zróżnicowanie procentu wpłat dodatkowych będzie możliwe na przykład z uwzględnieniem długości okresu zatrudnienia u danego pracodawcy lub innych zasad zapisanych w regulaminie wynagrodzeń.

Pracodawca nie ma prawa obniżyć wynagrodzenia pracownika w związku z wprowadzeniem PPK.

Czy PPK wpływają na wysokość składek emerytalnych?

Pracownicze Plany Kapitałowe nie wpływają na wysokość składek emerytalnych. Ustawa o PPK nie dotyczy dotychczasowych elementów systemu emerytalnego i nie wprowadza w nich zmian, a jedynie poszerza dostępne możliwości oszczędzania. PPK stanowią bowiem kolejny dobrowolny i prywatny sposób oszczędzania. Pracownik może – ale nie musi – z nich skorzystać i od jego woli zależy to, czy pracodawca będzie odprowadzał środki na prowadzony dla niego rachunek PPK.

Od jakiej wysokości wynagrodzenia naliczane są wpłaty do PPK?

Wpłaty naliczane są od wynagrodzenia brutto pracownika. Zgodnie z definicją ustawy o PPK – wynagrodzenie stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK,.

  Jak oszczędzanie w PPK wpłynie na wynagrodzenie pracownika?

Zakładając, że zarobki danego pracownika wynoszą 5000 zł brutto, czyli 3550 zł „na rękę”. Różnica jest pobierana z wynagrodzenia na ubezpieczenie społeczne ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy (PIT).

Po przystąpieniu do oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych, z pensji pracownika pobierane będzie dodatkowe 2% wynagrodzenia brutto (pod warunkiem, że uczestnik PPK zechce przekazywać na indywidualny rachunek PPK tylko wpłaty podstawowe). Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika, jaka będzie odprowadzana do PPK to 100 zł.

Dodatkowo osoba zatrudniona zapłaci podatek dochodowy od wpłat finansowanych przez swojego pracodawcę. Jeśli pracodawca wpłaca na rachunek uczestnika PPK obowiązkowe 1,5% z wynagrodzenia brutto (75 zł) – podatek od jego wpłat wyniesie 14 zł. Zatem wynagrodzenie, jakie otrzyma pracownik to 3436 zł.

Jakie są warunki otrzymania wpłaty powitalnej i rocznej od Państwa?

Uczestnikom PPK przysługują dopłaty z budżetu państwa. Wyróżnia się tzw. wpłatę powitalną i dopłatę roczną otrzymywaną co 12 miesięcy. Wysokości wpłat będą dla wszystkich uczestników PPK w tej samej kwocie.

Wpłata powitalna będzie wniesiona na rachunek każdego uczestnika PPK, który przez okres trzech pełnych miesięcy będzie uczestniczył w PPK i na jego rachunek wpłyną w tym okresie wpłaty podstawowe. Wpłata powitalna wyniesie 250 zł.

Oprócz wpłaty powitalnej pracownicy, będący uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych, otrzymają coroczną dopłatę w wysokości 240 zł, jeśli wpłaty na ich rachunki PPK w danym roku wyniosą co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata przysługuje. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty.

 

Kiedy należy wpłacić pierwszą składkę na rachunek PPK?

To, kiedy pracownicy będą mogli rozpocząć oszczędzanie w ramach PPK zależy od wielkości przedsiębiorstwa, w jakim pracują.

Pierwsza wpłata na rachunki PPK powinna zostać dokonana do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczona i pobrana.

Wobec powyższego, jeśli pracodawca podpisze umowę o prowadzenie PPK na rzecz i w imieniu pracowników w sierpniu, to pierwszą składkę z wynagrodzenia brutto pracownika pobierze we wrześniu, a wpłaty na rachunek dokona najpóźniej do 15 października.

 

 Czy można zrezygnować z uczestnictwa w PPK?

Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolne. Pomimo automatycznego zapisu do programu, pracownik w każdej chwili będzie miał możliwość złożenia deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK. Jednakże ustawa przewiduje ponowne automatyczne włączenie do programu PPK, co 4 lata od złożenia deklaracji. Pracodawca będzie w obowiązku informowania pracowników o ponownych wpisach do PPK.

 

Jak się zapisać do PPK?

Aby zostać uczestnikiem PPK nie trzeba nic robić. Osoby zatrudnione w wieku 18 – 54 lat zostaną wciągnięci do programu automatycznie, o czym zostaną poinformowani przez pracodawcę.

Osoby w wieku 55 – 69 lat otrzymają od pracodawcy informację o możliwości przystąpienia do programu. Po złożeniu przez pracownika deklaracji uczestnictwa, pracodawca zacznie odliczać od jego wynagrodzenia brutto wpłaty na rachunek PPK.

 

Czy zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia również oznacza uczestnictwo w PPK?

 

Do PPK zapisane będą osoby zatrudnione, za które podmiot zatrudniający płaci składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W rozumieniu ustawy będą to osoby:

 • zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania;
 • fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług; wykonujące pracę nakładczą;
 • Członkowie rolniczych spółek produkcyjnych;

 

Kiedy można wypłacić środki z rachunku PPK?

System Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada oszczędzanie do 60 roku życia. Uczestnik, po ukończeniu 60 roku życia może wypłacić 25% zgromadzonych oszczędności jednorazowo, a 75% w co najmniej 120 ratach przez 10 lat. W przypadku wypłaty jednorazowej wszystkich oszczędności Państwo pobierze podatek od zysków kapitałowych (19%).

 

Czy można wypłacić środki z rachunku PPK przed 60 rokiem życia?

Zapisy ustawy mówią, że środki gromadzone na rachunkach PPK są prywatną własnością pracowników. Wobec tego uczestnik może w każdej chwili wypłacić zgromadzone środki przed ukończeniem 60 roku życia lecz zostaną one pomniejszone o:

 • 30% wpłat otrzymanych od pracodawcy, które zostaną przeniesione do ZUS,
 • dopłaty Państwa
 • podatek od zysków kapitałowych (19%)

 

Jednakże w szczególnych przypadkach uczestnicy będą mogli wypłacić zgromadzone środki przed 60 rokiem życia bez pomniejszeń:

 • Wypłata 25% środków, bez obowiązku zwrotu, w przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego współmałżonka lub dziecka
 • Wypłata do 100% środków, z obowiązkiem zwrotu, na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu w banku na zakup nieruchomości. Zwrot środków musi nastąpić maksymalnie po 5 latach od wypłaty oraz nie może trwać dłużej niż 15 lat. Opcja dostępna dla uczestników, którzy nie ukończyli 45 roku życia. 

Co się będzie działo z środkami na rachunkach PPK?

Środki na rachunkach PPK będą inwestowane przez instytucje finansowe w fundusze zdefiniowanej daty, często nazywane także funduszami cyklu życia. Oznacza to, że inwestycje będą dostosowane do wieku danego pracownika – im starszy uczestnik, tym mniej ryzykowna strategia inwestycyjna. Zgodnie z ustawą każda instytucja finansowa powinna mieć minimum 8 takich funduszy. Środki lokowane będą po części w część akcyjną (np. akcje) i w część dłużną (np. obligacje).

 

 

Czy złożenie przez uczestnika PPK podmiotowi zatrudniającemu, a w przypadku kilku podmiotów zatrudniających – podmiotowi wybranemu przez pracownika, oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK jest jego obowiązkiem?

W interesie pracownika jest złożenie oświadczenia o środkach, które posiada w innych PPK. Skumulowanie składek na jednym rachunku PPK pozwoli na efektywne zarządzanie środkami i może mieć wpływ np. na uzyskanie większych zysków. Natomiast nie jest to „obowiązek” a „możliwość”.

 

Gdzie znajdę listę instytucji, w których pracodawca będzie mógł otworzyć PPK?

Lista instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK i oferują zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK wraz z ich ofertą będzie publikowana na Portalu PPK (www.mojeppk.pl).

Na kim spoczywa obowiązek aktualizowania listy uczestników PPK?

Pomimo że kwestia ta nie została uregulowana w przepisach, należy przyjąć, że wyłącznie pracodawca, który ma wiedzę o stanie oraz okresie zatrudnienia pracowników, może aktualizować listę osób uczestniczących w PPK.

 

Czy zmiana umowy o zarządzanie wymaga zgody zakładowej organizacji związkowej lub reprezentacji osób zatrudnionych?

Ustawa nie narzuca wymogu, aby taka zgoda była udzielona przez organizację związkową lub reprezentację pracowników. Warto jednak w takim przypadku kierować się zasadami dobrych praktyk i przeprowadzić konsultacje. Zasady stosowane w takim przypadku powinny być też zawarte w samej umowie.

Co się stanie, jeśli pracodawca nie wybierze instytucji finansowej?

W sytuacji gdy pracodawca nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie, PFR pisemnie wezwie takiego pracodawcę do zawarcia w terminie 30 dni od otrzymania wezwania, umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową). W wezwaniu PFR poinformuje o karze grzywny za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie.

 

Jakie podmioty będą oferowały prowadzenie PPK?

Podmioty upoważnione do zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi będą zarejestrowane na portalu Polskiego Funduszu Rozwoju (PRF) . Będą to:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE)
 • Zakłady ubezpieczeń (ZU)

Czy komornik może zająć środki z PPK?

Komornik nie może zająć środków z PPK, jednakże wyjątkiem są dłużnicy alimentacyjni.

Dłużnicy niealimentacyjni:

Wprowadzenie nowej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych zmieniło także konkretne zapisy kodeksu pracy. Przed zmianami przepisów, pracodawca musiał wyliczyć ile pieniędzy przekazać komornikowi po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zmianie przepisów do odliczeń dochodzi kwota wpłat dokonywanych na Pracownicze Plany Kapitałowe. Ustawa o PPK wpłynęła także na kwotę wolną od potrąceń i jest to kwota minimalnego wynagrodzenia pomniejszona o wpłatę na PPK.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 87(1). Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne

Dz.U.2018.0.917 t.j. – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Zgodnie z powyższym komornik nie może przeprowadzić egzekucji ze środków odprowadzanych do PPK. Wobec tego dłużnicy niealimentacyjni będą mieli możliwość oszczędzania na emeryturę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Dłużnicy alimentacyjny

Sytuacja wygląda inaczej, gdy pracownik posiada długi z tytułu alimentów – wtedy komornik może przeprowadzić egzekucję z środków na PPK mającą na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych. Ten przypadek reguluje ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, a konkretnie art. 95.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 95.

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Ograniczenia te nie mają zastosowania do egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych. W tym należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

USTAWA z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Komornik może zająć całą kwotę przeznaczoną na oszczędności w PPK – wpłaty pracownika, pracodawcy, a nawet środki z Funduszu Pracy. 

 

 Czy oszczędności w PPK będą podlegały podziałowi przy rozwodzie?

Środki zgromadzone w PPK wchodzą do wspólności majątkowej i podlegają podziałowi w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa. Środki zostaną przekazane w formie wypłaty transferowej na rachunek PPK byłego małżonka – jeśli takowy posiada – lub w formie pieniężnej.

 

Kto odziedziczy środki z PPK?

Oszczędności zgromadzone przez uczestnika PPK, w przypadku jego śmierci, podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych lub osobom upoważnionym. Osobami upoważnionymi są osoby, które zostały uczestnika PPK wskazał w złożonym przez siebie oświadczeniu do instytucji finansowej. Pracownik może wskazać więcej niż jednego upoważnionego i określić udział, w jakim poszczególne osoby będą miały prawo do środków.  Jeśli uczestnik PPK nie wskaże osób upoważnionych, to środki odziedziczą spadkobiercy na zasadach ogólnych.

Kto będzie sprawował nadzór nad PPK?

Nadzór nad działalnością instytucji w zakresie prowadzenia rachunków w PPK będzie sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Natomiast to, czy pracodawca utworzył i poprawnie prowadzi Pracownicze Plany Kapitałowe w swojej firmie, będzie kontrolowała i sprawdzała m.in. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

 

Jaki jest ostateczny termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK?

 

Art. 134 ustawy o PPK wkazuje, że przedsiębiorcy zatrudniający pow. 250 pracowników od 1 lipca 2019 mają 3 miesiące na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Czyli przypadający termin to 1 październik 2019 roku.

Art. 8 ustawy o PPK określa, że pracodawca musi zawrzeć umowę o zarządzanie nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie.

Art. 16 ustawy o PPK mówi, że umowę o prowadzenie przedsiębiorca powinien zawrzeć nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy – termin ten przypada na listopad.

A zatem, licząc dni od 1 października to10. dniem miesiąca następującym po miesiącu upłynięcia 3 miesięcy od 1 lipca 2019 jest dzień 10 listopad (niedziela).

Kolejnym dniem jest 11 listopad (Święto Niepodległości), więc następnym dniem wyznaczonym przez PFR S.A. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest 12 listopad 2019r.

Jeśli pracodawca podpisze umowę o zarządzanie nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy i prowadzenie, to ostateczne termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK przypada na dzień 25 października 2019 roku.

 

Jak urlop macierzyński i wychowawczy wpływa na wpłaty na PPK?

Jeśli pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, to z jego wynagrodzenia nie będą dokonywane wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dotyczy to zarówno części finansowanej tak przez pracodawcę, jak i pracownika. Określa to ustawa. Co więcej, rachunek uczestnika PPK nie będzie też zasilany dopłatami z Funduszu Pracy (wpłata powitalna i dopłata roczna). Wyjątkiem będą pracownicy, którzy przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego albo zasiłku, spełnili warunki otrzymania takiej wpłaty lub dopłaty.

Z początkiem maja 2019 pojawiła się nowelizacja ustawy, która wprowadza rozszerzenie automatycznego zapisu do PPK na pracowników przebywających na urlopie wychowawczym czy macierzyńskim. Czy przepis wejdzie w życie dowiemy się dopiero wtedy, gdy zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

Czy pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym są uprawnieni do wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe?

Osoby zatrudnione, które są na urlopie bezpłatnym nie będą miały odprowadzanych wpłat na rachunki PPK. W sytuacji, gdy pracownik przepracuje u danego pracodawcy 3 miesiące i zostanie zapisany do PPK, a w 4 miesiącu pójdzie na bezpłatny urlop, to od 4 miesiąca nie będzie uwzględniany na liście uczestników, a pracodawca nie będzie zasilał jego rachunku PPK kolejnymi wpłatami, do momentu powrotu pracownika z urlopu.

Jeśli pracownik, który przepracował u danego pracodawcy krócej niż 3 miesiące i poszedł na bezpłatny urlop, wtedy czas takiego urlopu nie wlicza się do obowiązującego 3-miesięcznego okresu (w okresie 12 miesięcy), jaki musi przepracować, aby zostać zapisany do PPK.

Jakie są warunki otrzymania dopłaty z Funduszu Pracy?

Żeby nabyć prawo do wpłaty powitalnej, należy być uczestnikiem PPK przez trzy miesiące. Inaczej mówiąc na rachunek muszą wpłynąć przynajmniej trzy wpłaty podstawowe ze strony pracownika i pracodawcy. Z kolei warunkiem otrzymania dopłaty rocznej jest zasilanie rachunku PPK kwotą nie mniejszą niż suma wpłat podstawowych od minimalnego wynagrodzenia w danym roku za okres 6 miesięcy. W 2019 roku kwota minimalnego wynagrodzenia jest na poziomie 2250 zł. Zatem kwota jaką trzeba wpłacić do PPK aby otrzymać dopłatę roczną z Funduszu Pracy, to 472,50 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? 

 

Dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, która nałożyła obowiązek wdrożenia programów kapitałowych u każdego pracodawcy. Co powinieneś wiedzieć? Jaka jest lista obowiązków pracodawcy? Jakie obowiązki wykonać musi pracownik?

PPK jest systemem długoterminowego oszczędzania i jest dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Dzięki uczestnictwie w programie pracownicy, przy pomocy pracodawców i Państwa, będą mogli osiągnąć stabilność finansową na emeryturze.

Udział w PPK jest obligatoryjny dla pracodawców ale dobrowolny dla pracowników, chociaż zapisani zostaną do programu automatycznie. Jednakże osoby zatrudnione mogą złożyć rezygnację z uczestnictwa w każdej chwili.

Program niesie ze sobą mnóstwo obowiązków dla podmiotów zatrudniających, spełnieniem których będą zajmowały się zarządy, kadry i działy HR.


Jak działają PPK?

Zasady PPK w skrócie:
 • Pracodawca tworzy PPK w swojej firmie
 • PPK jest zarządzane przez wybraną instytucję finansową
 • Pracodawca zapisuje swoich pracownika do PPK
 • Każdy z pracowników w dowolnej chwili może zrezygnować z PPK
 • Pracodawca nalicza i przekazuje wpłaty na indywidualne konta pracowników w PPK
 • Pracownik może korzystać z oszczędzonych środków w PPK:
  • Po 60. roku życia
  • Przed 60. rokiem życia:
   • w dowolnym momencie lecz musi liczyć się z tym, że środki zostaną pomniejszone o potrącenia zapisane w ustawie
   • wskutek poważnego zachorowania – ustawa określa listę zachorowań
   • na zakup nieruchomości, w formie pożyczki z obowiązkiem zwrotu.

PPK dla pracodawcy krok po kroku

KROK 1

Przygotowanie firmy do wprowadzenia PPK.

Pracodawca, przed utworzeniem PPK w swojej firmie, powinien wyznaczyć osobę lub zespół odpowiedzialny za wprowadzenie PPK, który:

– przygotuje harmonogram wdrożenia PPK

– aktywnie wesprze planowanie budżetu na wpłaty do PPK

– ustali reprezentację pracowników do wyboru oferty PPK

– zaplanuje i umożliwi komunikację dotyczącą PPK w firmie

KROK 2

Wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK.

Do sprawnego uruchomienia PPK i wyboru odpowiedniej instytucji finansowej, należy wybrać sprawdzonego partnera, który zapewni rzetelne i aktwyne wsparcie podczas tworzenia programu w firmie, a także doradzi w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedni partner powinien:

– zadbać o prezentację i analizę ofert wszystkich instytucji finansowych zarządzających PPK

– zapoznać reprezentację pracowników z ofertami instytucji oferujących zarządzanie PPK

– pomóc we wdrożeniu programu i ułatwić wywiązanie się pracodawcy z obowiązków nałożonych ustawą o PPK

– przeprowadzić szkolenia z zakresu PPK wśród pracowników

– posiadać doświadczenie na rynku emerytalnym i ubezpieczeń grupowych

KROK 3

Zawarcie umów o zarządzanie, a następnie umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

Gdy pracodawca dokona już wyboru instytucji finansowej przy wsparciu odpowiedniego partnera, powinien podpisać z nią dwie umowy: o zarządzanie PPK oraz prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Na tym etapie pracodawcy również potrzeba odpowiedniego wsparcia doświadczonego partnera, ponieważ ważne jest aby przeanalizować  zapisy umów dotyczących PPK i zadbać o jak najlepsze warunki dla pracodawcy.

KROK 4

Rozliczenia i wpłacanie środków na rachunki PPK.

W obszarze wpłat pracodawcy dokonywanych na rachunki uczestników PPK pracodawcy powinni zastanowić się nad systemem dodatkowego wynagradzania wartościowych pracowników, ponieważ finansowanie wpłat dodatkowych na rachunki uczestników PPK może być traktowane jako kolejny benefit i umocnić relację z osobami zatrudnionymi lub na przykład przyczynić się do zmniejszenia rotacji wśród pracowników.


Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być jedynie kolejną formą obciążenia finansowego, uważamy jednak, że decydując się na współpracę z PKB przejmujesz kontrolę nad PPK. Do Twojej decyzji pozostają wszystkie obszary administracyjne związane z PPK i sposób ich wykonywania. Dzięki PKB zminimalizujesz formalności, ponieważ przeniesiesz wszystkie koszty wdrożenia, szkoleń i analiz na profesjonalnego dostawcę rozwiązań inwestycyjno-ubezpieczeniowych.

PKB oferuje Ci kompleksowe wsparcie w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych i udostępnia platformę zachowajkontrole.pl do sprawnej obsługi PPK w Twojej firmie. Chcemy żebyś w prosty i niezależny sposób mógł zarządzać PPK, jednocześnie umacniając wizerunek Twojej firmy w oczach pracowników.

 


Co powinieneś wiedzieć o PPK? – Kompendium wiedzy dla pracodawcy.

 

WPŁATY na rachunki uczestników PPK będą pochodziły z trzech źródeł:

Pracodawca + Pracownik + Państwo

 • PPK jest systemem obligatoryjnym dla pracodawców, ponieważ mają oni obowiązek umożliwienia swoim pracownikom uczestnictwa w PPK, poprzez zawarcie umowy z instytucją finansową w zakresie zarządzania oraz prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 • Uczestnikami PPK będą pracownicy, którzy zostaną zapisani do programu automatycznie i będzie on dla nich dobrowolny ale w każdej chwili, na podstawie deklaracji złożonej u pracodawcy, będą mogli z uczestnictwa zrezygnować.
 • Państwo będzie wpłacać na indywidualne konto każdego uczestnika PPK jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Dodatkowo, co roku, koto uczestnika zostanie zasilone kwotą 240 zł za spełnienie określonych warunków. Co najważniejsze, wpłaty od państwa będę pochodziły z Funduszu Pracy.
Wpłaty do PPKWpłata dodatkowa (obowiązkowa)Wpłata dodatkowa (dobrowolna)Maksymalna wpłata
Finansowane przez pracownika 2,0% wynagrodzenia brutto
dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia – od 2 do 0,5% wynagrodzenia brutto
do 2,0% wynagrodzenia brutto4,0% wynagrodzenia brutto
Finansowane przez pracodawcę* 1,5% wynagrodzenia bruttodo 2,5% wynagrodzenia brutto4,0% wynagrodzenia brutto
Łączna maksymalna wpłata pracownika i pracodawcy8,0% wynagrodzenia brutto
Dopłaty od państwa wpłata powitalna – 250 zł
dopłata roczna – 240 zł

 

To warto wiedzieć!

 • Wpłaty dodatkowe, które sfinansujesz swoim pracownikom na rachunki PPK będą traktowane jako benefit pracowniczy i pozwolą Twojej firmie utrzymać oraz pozyskać wartościowych pracowników.
 • Składki nie będą stanowiły podstawy do naliczenia składek na ZUS, ponadto będziesz mógł ująć je w koszt obniżający dochód do opodatkowania.
 • Przelewy na rachunki uczestników PPK powinny być realizowane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

 

Jak długo może trwać rozliczenie wpłat dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych?

W rzeczywistości, do rozliczenia miesięcznych wpłat na PPK wystarczy kilka minut. Platforma zachowajkontrole.pl pozwala na generowanie list składkowych oraz naliczanie wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK, finansowanych zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę. Aplikacja zweryfikuje ewentualne błędy na listach składowych!


HARMONOGRAM PPK

Obowiązki dotyczące programu PPK będą wchodziły w życie etapowo, ponieważ co 6 miesięcy włączane będą kolejne grupy pracodawców. Największe podmioty, zatrudniające powyżej 250 pracowników, będą musiały wdrożyć PPK już od 1 lipca 2019 roku.

Uprawionymi do uczestnictwa w PPK będą pracownicy w przedziale wiekowym:

 • 18-54 lata, najpóźniej 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia – grupa z tego przedziału wiekowego zostanie zapisana do programu automatycznie.
 • 55-69 lat – osoby zatrudnione z tego przedziału nie zostaną wpisane automatycznie ale mogą zapisać się do programu na indywidualny wniosek złożony u pracodawcy.

Pracownicy powyżej 70. roku życia nie będą mieli możliwości przystąpienia do PPK

To warto wiedzieć!

– Spółki wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej mogą utworzyć PPK w terminie, w którym tworzy je największa, pod względem liczby zatrudnionych, spółka grupy.

 

Przygotowanie Twojej firmy do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych to duże wyzwanie. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę, ponieważ obowiązków jest zbyt dużo. Oszczędź swój czas i rozpocznij wdrożenie PPK z aplikacją zachowajkontrole.pl

Dedykowane narzędzie Polskiej Kancelarii Brokerskiej pomoże Ci przebrnąć przez obowiązki w wyznaczonych terminach – szybko i bezbłędnie.

 

Obowiązki pracodawcy w PPK

Pierwszą czynnością, jaką podmiot zatrudniający musi zrobić, to umożliwienie pracownikom oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, poprzez podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Ale to nie koniec, ponieważ po zawarciu umowy pracodawca musi odpowiednio obsługiwać program PPK w swoje firmie.

Ustawa o PPK zobowiązuje podmiot zatrudniający do informowania pracowników o:

 • wyborze instytucji finansowej
 • wysokościach wpłat dodatkowych,
 • przysługującym prawie do odstąpienia z uczestnictwa w PPK i skutkach rezygnacji
 • możliwości zapisania się do programu PPK, na przykład pracowników z grupy wiekowej 55-69 lat
 • dokonaniu wypłaty transferowej (jeśli nowo zatrudniony pracownik był już uczestnikiem innego PPK u innego pracodawcy).
 • ponownym wpisie do PPK, w przypadku wcześniejszej rezygnacji pracownika z uczestnictwa, ponieważ ponowny wpis do PPK następuje co 4 lata, począwszy od 1 stycznia 2023 roku.

 

Podmiot zatrudniający pozostaje także w obowiązku do:

 • tworzenia i aktualizacji list uczestników PPK
 • obliczania wysokości wpłaty podstawowych i dodatkowych
 • administrowanie deklaracjami uczestników PPK

… i wiele więcej.

To warto wiedzieć!

 • Pracownicy, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK będą zapisywani do programu ponownie, co 4 lata – automatycznie. Jednak po stronie podmiotów zatrudniających leży dopilnowanie terminów ponownego zapisu i informowanie pracowników o wznowieniu dokonywania wpłat.
 •  Wyboru instytucji finansowej dokonuje pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jednak jeśli taka organizacja u niego nie działa, to powinien powołać reprezentację pracowników.
Działaj bezpiecznie i zgodnie ze standardami RODO. Stosowane przez nas rozwiązania uzyskały akredytację bezpieczeństwa ze strony Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych w Polsce a standardy bezpieczeństwa opierają się na technologiach Microsoft.

Aplikacji zachowajkontrole.pl PKB pomoże Twojej firmie wywiązać się obowiązków w maksymalnie uproszczony sposób, ponieważ powtarzalne zadania wykonasz jednym kliknięciem. Eliminuj błędy i wpieraj się dedykowanym narzędziem do zarządzania PPK. Przygotuj się na wysoką jakość bez wysiłku. Co więcej, aplikacja zachowajkontrole.pl zintegruje się z plikami z systemów kadrowo-płacowych, wygeneruje listy składkowe i raporty oraz powiadomi o ważnych terminach. A co najważniejsze, elektronicznie dostarczysz pracownikom deklaracje do podpisu. Następnie jednym kliknięciem prześlesz dokumentację do instytucji finansowej.

Innymi słowy zachowasz kontrolę.


Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów o PPK?

Grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w danym podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego:

 • Nakłanianie uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Grzywna w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł:

 • Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK
 • Niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w terminie
 • Niedostarczenie wymaganych ustawą danych i informacji lub nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

Ponadto grzywna w wysokości do 1 000 000 zł lub 3 lata pozbawienia wolności:

 • Niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie
 • Oferowanie dodatkowych korzyści materialnych z tytułu zawarcia lub niewypowiedzenia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK
 • Wypłacanie wynagrodzenia podmiotowi prowadzącemu działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej albo podmiotu nią zarządzającego za nakłanianie jakiegokolwiek pracodawcy, aby zawarł z tą instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK
To warto wiedzieć!

Zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK przysługuje:

 • Podmiotom zatrudniającym, które utworzyły w swoim zakładzie pracy Pracowniczy Program Emerytalna (PPE) i odprowadzają składki podstawowe do PPK w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Jednak warunkiem zwolnienia z PPK jest uczestnictwo 25% pracowników w programie PPE.
 • Mikroprzedsiębiorcom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłaty do PPK
 • Osobom fizycznym, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą, osobę fizyczną i jest to zatrudnienie w zakresie niezwiązanym z działalnością tej osoby.

Kiedy można zawiesić dokonywanie wpłat do PPK?

Obowiązek wpłat podstawowych do PPK przez pracodawcę i pracownika ulega wstrzymaniu, gdy: 

 • Następuje okres przestoju ekonomicznego, o którym mowa w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (art. 2 Pkt 1) oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy.
 • W przypadku zaistnienia przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w Ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 • W okresie przejściowego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej i/lub ograniczenia jej prowadzenia na skutek powodzi i braków środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, art. 23)

Co najważniejsze, w wyżej opisanych przypadkach, uczestnik PPK (pracownik) może zadeklarować pracodawcy finansowanie przez siebie wpłaty podstawowej i dodatkowej.

Niewątpliwie PPK jest dodatkowym ciężarem formalnym, jednak nie musi być przykrym obowiązkiem. Chcesz uchronić się przed sankcjami? Wykorzystaj platformę zachowajkontrole.pl do wywiązania się z obowiązków związanych z PPK i ogranicz ryzyko.
Aplikacja PKB zadba o detale, przypomni Ci o terminie każdej wpłaty, o wszelkich obowiązkach informacyjnych, a także o załączeniu odpowiedniej deklaracji.Uczyń prowadzenie PPK łatwym i przyjemnym!Bardzo ważnym i priorytetowym elementem jest odpowiedni wybór oferty instytucji finansowej PPK, bowiem od jej pozycji na rynku i strategii inwestycyjnej w dużej mierze zależy powodzenie programu w Twojej firmie.

Instytucje finansowe PPK

W pierwszej kolejności podmiot zatrudniający będzie musiał zawrzeć umowę o zarządzaniu PPK z wybraną instytucją finansową. Przede wszystkich wybór powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją pracowników.

Środki wpłacane na rachunki uczestników PPK będą inwestowane w fundusze zdefiniowanej daty i zarządzane przez następujące podmioty wpisane do ewidencji PPK:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne (PrTE)
 • Zakłady ubezpieczeń (ZU)

Lista planowanych instytucji w PPK

PKB współpracuje ze wszystkimi instytucjami finansowymi, które będą oferowały Pracownicze Plany Kapitałowe. Specjaliści z PKB zidentyfikują potrzeby Twojej firmy w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych i wynegocjują dla Ciebie najkorzystniejsze warunki umowy. Oferujemy wybór oferty instytucji finansowej PPK spośród ok. 20 podmiotów zarządzających:

 • AXA TFI
 • Esaliens TFI
 • Santander TFI
 • AEGON PTE
 • PZU TFI
 • Nationale-Nederlanden PTE
 • NN Investment Parnter TFI
 • TUnŻ Compensa
 • PKO TFI
 • PEKAO TFI
 • Allianz TFI
 • Pocztylion Arka TFI
 • Skarbiec TFI
 • Union Investment TFI
 • Millennium TFI
 • AVIVA Investors Poland TFI

 

Opłaty

Instytucja finansowa, która na podstawie zawartej z zakładem pracy umowy, będzie zarządzała środkami wpłacanymi na rachunki PPK, będzie mogła pobierać opłaty. Ustawa jasno określa maksymalną wysokość oraz charakter tych opłat.

 • Opłata za zarządzanie, która nie będzie mogła być wyższa niż 0,5% wartości aktywów fundusz w skali roku.
 • Wynagrodzenie za wypracowane zyski (tzw. success fee) wysokości maksymalnie 0,1% wartości aktywów funduszu w skali.

 

To warto wiedzieć!

 • Przy wyborze instytucji finansowej należy zwrócić uwagę na warunki zarządzania zgromadzonymi środkami, a co najważniejsze na efektywność i doświadczenie instytucji finansowej na rynku.
 • Podmiot zatrudniający będzie miał możliwość zmiany instytucji finansowej

 

Dowiedz się jak wybrać najlepsze PPK dla Twojej firmy.

PKB przygotuje prezentację ofert wszystkich instytucji finansowych na rynku i przedstawi analizę PPK zakładowej organizacji związkowej lub reprezentacji pracowników. Gwarantujemy rzetelne porównanie ofert. Dzięki temu wybór instytucji finansowej PPK będzie znacznie łatwiejszy i uwiarygodni wybór przed reprezentacją pracowników. Przede wszystkim wspólnie wdrożymy dedykowany dla Twojej firmy program.

Jako podmiot zatrudniający, będziesz zobowiązany/a do informowania instytucji finansowej o wszelkich zmianach w Twojej firmie. Innymi słowy odpowiedzialny/a będziesz za przekazywanie informacji o uczestnikach, rezygnacjach i o zmianach dotyczących Twojego przedsiębiorstwa.
Dzięki aplikacji zachowajkontrole.pl zachowasz płynność przepływu informacji na linii

pracownik – pracodawca – instytucja finansowa

Ponadto nie ograniczasz się do jednej instytucji. Platforma zachowajkontrole.pl jest kompatybilna ze wszystkimi, które oferują Pracownicze Plany Kapitałowe. Co więcej, zyskujesz pełną elastyczność przy zmianie instytucji finansowej- nie martwi Cię przenoszenie bazy danych czy utrata historii transakcji. Z nami wybór instytucji finansowej PPK i wdrożenie jest banalnie proste.

Pozostań niezależny i zachowaj kontrolę!

Dodatkowe korzyści dla pracodawcy

 

Odpowiedzialne prowadzenie PPK pozwala na wzmocnienie relacji z pracownikami.

Dzięki odpowiedniej polityce w prowadzeniu PPK i przy wsparciu dedykowanej platformy zachowajkontrole.pl, wzmocnisz wizerunek swojej firmy w oczach osób zatrudnionych oraz łatwiej pozyskasz nowych pracowników.

Z aplikacji korzystać mogą pracownicy, na przykład przy użyciu smartfon-a, tabletu, czy komputera. Zakres funkcjonalności jakie chcesz dostarczyć dla pracowników możesz rozszerzyć także poza zagadnienia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Narzędzie daje pracownikom w ramach funkcjonalności Pracowniczych Planów Kapitałowych możliwość monitorowania rachunków oraz wysyłanie elektronicznych dokumentów do pracodawcy.

 • Monitorowanie rachunku PPK – dostęp do swoich środków i ich alokacji
 • Kalkulator oszczędności PPKmożliwość wyliczenia szacunkowych oszczędności na podstawie wpłacanych składek
 • Wzory deklaracji i wniosków – deklaracje do wypełnienia i wysłania online
 • Możliwość komunikacji z działem HR – narzędzie do komunikacji w sprawach PPK
 • Personalizacjaaplikacja dedykowana dla Twojej firmy, w której dobierzesz szatę graficzną, logo i zakres funkcjonalności oraz uprawnień. Możesz używać aplikacji jako dodatkowego kanału komunikacyjnego, na przykład z zakresu benefitów dla pracowników.
 • E-learning – dostęp do materiałów szkoleniowych ukierunkowanych na budowanie wartości pracodawcy przez uwidocznienie rozwiązań i korzyści jakie pracownik uzyskuje.
 • Benefity – korzystanie ze wspólnej platformy do zarządzania pakietami lojalnościowymi i ubezpieczeniami grupowymi. Dodatkowo otrzymasz możliwość dodania i konfigurowania wcześniej już wdrożonego programu ubezpieczeniowego.

 

 

PPK z PKB

 

Oprócz platformy do zarządzania PPK, możesz liczyć na:

Doradztwo prawne i ubezpieczeniowe

 • Specjaliści z PKB przeanalizują oferty ze wszystkich instytucji finansowych i wynegocjują dla Ciebie najkorzystniejsze, indywidualne warunki umów PPK. Posiadamy możliwości, kompetencje i relacje pozwalające na wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.

Wdrożenie

 • Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces wdrożenia programu i pomożemy w wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o PPK – poprzez wybór instytucji finansowej PPK do wpłaty pierwszej składki na rachunki PPK.  Co najważniejsze, otrzymasz merytoryczne wsparcie od najbardziej dynamicznego brokera, wyróżnionego jako Idealny Pracodawca Branży, Broker Aktywny Społecznie, oraz z certyfikatem Jakości Zarządzania Ryzykiem

Szkolenia

 • Szkolenia pracowników – szkolenia ukierunkowane na budowanie wartości pracodawcy przez uwidocznienie korzyści, jakie uzyskuje pracownik. Jeśli zakres wdrożenia obejmować będzie aplikację, to podczas szkolenia pracownicy mogą również zapoznać się z korzyściami i swobodą używania aplikacji do administrowania i zarządzania PPK.
 • Szkolenia dla zarządu, kadr i HRu. Nie przekazujemy suchej wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pokazujemy jak zespoły kadrowe i HR-owe mogą wykorzystać PPK do zwiększenia satysfakcji pracowników.
 • Materiały informacyjne – dostarczymy pracownikom kompendium wiedzy, które przybliży im korzyści wynikające z oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Zyskaj więcej z PKB!